XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Nysie w dniu czwartek, 12 maja 2022

Rada Powiatu Nyskiego
Czas publikacji: 390 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:33:08
Liczba odtworzeń: 660
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu.
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie nyskim za 2021 rok:
4.1Informacja w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nysie:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
4.2Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
4.3Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
4.4Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
4.5Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
5.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2021 r.:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”:
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
b) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
c) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
d) pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
e) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodarach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
f) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
g) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
h) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Paczkowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane,
i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/313/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia powiatowego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Biała Nyska),
j) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/314/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia powiatowego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Włodary),
k) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Nysie,
l) upoważnienia Zarządu Powiatu w Nysie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nyskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
m) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.
8.Wolne wnioski,
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad