LII Sesja Rady w dniu wtorek, 10 maja 2022 cz. 2

Rada Miasta Kutno
Czas publikacji: 99 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:01:47
Liczba odtworzeń: 277
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:351.Otwarcie sesji.
10:362. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno.
10:373. Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
10:384. Informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
11:265. Rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych i częściowo nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60.
10:401 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1045/4. Treść uwagi: Brak zgody na realizację drogi na działce objętej uwagą stanowiącej dojazd do działki 1045/3, która posiada wjazd z drogi krajowej nr 60. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:412 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1040. Treść uwagi: Obniżenie stawki renty planistycznej wskazanej dla terenów MNU i MW do 10% (ustalone w projekcie planu na 15%). Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:423 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1040. Treść uwagi: Wyłącznie z opłat związanych z rentą planistyczną zagospodarowanych działek położonych przy ul. Zacisze (brak uzasadnienia do wzrostu wartości nieruchomości w skutek uchwalenia planu). Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:434 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1040. Treść uwagi: doprecyzowanie ustaleń dla terenów objętych brakiem ustalenia wysokości renty planistycznej, tak aby ustalenie to dotyczyło również dróg planowanych. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:445 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1040. Treść uwagi: zmiana szerokości odcinka drogi na działce nr 1040 położonego pomiędzy drogami 4KDL i 5KDL do 10 m z ustalonego w planie na 12 m wraz ze zmianą klasy drogi na dojazdową. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:466 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych: 1064/3, 1064/4, 1064/5. Treść uwagi: Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy na terenie objętym uwagą do 24 m, z ustalonej w projekcie planu na 16 m. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:487 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1046. Treść uwagi: Przeznaczenie działki na cele budowlane (w domyśle mieszkaniowe) a nie usługowe oraz likwidacja dróg wskazanych na działce. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:498 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1049/1. Treść uwagi: Przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe a nie usługowe oraz likwidacja dróg wskazanych na działce. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:509 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1049/2. Treść uwagi: przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe a nie usługowe oraz likwidacja dróg wskazanych na dziełce. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:5110 - Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1049/2. Treść uwagi: umożliwienie wjazdu na działkę z drogi krajowej nr 60. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:5311 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1049/2. Treść uwagi: wykreślenie z projektu planu ustaleń w zakresie kwalifikacji terenów do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ze względu na brak zgody na realizację na działce ekranów akustycznych. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:5412 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1069/1, 1068/1, 1070/1. Treść uwagi: obniżenie wysokości zabudowy wielorodzinnej na działkach objętych uwagą do 12 m (z ustalonej w planie na 16 m). Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:5513 - Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1069/1, 1068/1, 1070/1. Treść uwagi: zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy na działce objętej uwagą (w domyśle działce 1069/1 przeznaczonej na cele zabudowy jednorodzinnej i usługowej) do 70% powierzchni działki (z ustalonej w projekcie planu na 50%). Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
10:5614 -Właściciel działki o numerze ewidencyjnym 1074/1. Treść uwagi: Uwzględnienie w projekcie planu istniejących ulic Sendlerowej i Karskiego jako ulic miejskich, z zachowaniem wyznaczonych geodezyjnie granic dróg. Prezydent Miasta Kutno częściowo nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:1815 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: przeznaczenie działki 1053/2 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a nie usługowej oraz dopuszczenie wjazdu na działkę z drogi krajowej nr 60. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:1916 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: dopuszczenie przybliżenia nieprzekraczalnej linii zabudowy do drogi krajowej nr 60 na odległość 10 m za zgodą zarządcy dróg. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2117 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: wprowadzenie dodatkowej drogi na granicy działek 1053/2 i 1055/2 o szerokości 8 m na odcinku od drogi 4KDL do 7KDL. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2218 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: zmiana przeznaczenia działki 1072/1 na cele zabudowy mieszkaniowo usługowej z przyjętego przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2319 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: brak zgody na realizację na działce 1072/1 drogi 5KDL i zmianę jej przebiegu wzdłuż rowu melioracyjnego. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2420 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: zmiana szerokości odcinka drogi 5KDD do 8 m z ustalonego w planie na 10 m wraz ze zmianą klasy drogi na dojazdową oraz wytyczenie nowej drogi o szerokości 6 – 8 m na granicy działek 1071/1, 1072/1. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2521 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury związanej z odprowadzeniem wód opadowych, powierzchniowych (infrastruktury melioracyjnej) na działkach 1053/2 i 1072/1. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
11:2622 -Właściciel działek o numerach ewidencyjnych 1049/1, 1049/2, 1053/2, 1055/2, 1071. Treść uwagi: oznaczenie drogi 4KDD odpowiednim kolorem. Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.
12:066. Podjęcie uchwały:
11:28a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60;
11:29b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno, położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego 10;
11:30c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.;
11:33d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie przy ulicy Bałtyckiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
11:34e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kutno, położonych w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej;
11:35f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 4a;
11:36g) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury;
11:37h) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
11:38i) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
11:44j) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kutno”;
11:45k) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023”;
11:46l) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 na terenie Miasta Kutno;
11:47m) w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Kutno przez 92 batalion lekkiej piechoty;
11:48n) w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie;
11:50o) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/338/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetlenia”;
11:51p) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2022-2033;
11:53r) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok;
11:56s)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna.
12:05t)w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez gminę Miasto Kutno udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kutnie, w związku z planowanym przez Spółkę przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie
12:06u)w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez gminę Miasto Kutno udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kutnie, w związku z planowanym przez Spółkę przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie
12:327. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
12:328. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniach 15 marca 2022 r. i 13 kwietnia 2022 r.
13:229. Sprawy różne.
13:2210. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad