LIII Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 207 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 04:01:08
Liczba odtworzeń: 450
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:182.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:343.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:414.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10:445.Informacja o działaniach promocyjnych gminy Nidzica.
10:466.Informacja o zaplanowanych inwestycjach na terenie gminy w 2022 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:261)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok;
11:282)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
11:293)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11:304)zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11:305)określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nidzica w 2022 r.;
11:346)wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
11:357)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy;
11:358)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:369)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:3710)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:3811)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat.
11:4612)zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Orłowo Małe";
8.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad