XVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 344 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:35
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:101.1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
10:11a) stwierdzenie quorum,
10:11b)odczytanie porządku obrad,
10:11c) zgłaszanie spraw do porządku.
10:122.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10:273.Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
10:314.Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
10:345.Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
10:516.Podjęcie uchwał:
10:35a)w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
10:36b)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
10:37c)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny
10:38d)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
10:39e)w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
10:41f)w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz
10:42g)w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie gminy Lubicz
10:46h)w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
10:45i)w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2019/2020
10:46j)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej analizy potrzeb gminy Lubicz w zakresie całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w formie rodzinnych domów pomocy
k)w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w miejscowości Krobia
10:48l)w sprawie udzielenia pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu
10:48m)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
10:49n)o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
10:49o)o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
p)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
10:577.Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
10:578.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad