XLIII Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 27 kwietnia 2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 5 maja 2022
Długość nagrania: 04:12:32
Liczba odtworzeń: 625
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:152. Przedstawienie porządku obrad.
12:153. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:154. Interpelacje radnych.
12:225. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
14:276. Prezentacja dorobku i działalności stowarzyszeń i klubów sportowych na terenie Gminy Tuchów.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia petycji,
2) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę pana Andrzeja Orczyka na uchwałę nr XLII/396/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Tuchowa,
3)w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic w mieście Tuchowie,
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/308/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie targowisk na terenie Gminy Tuchów oraz uchwalenia ich regulaminów,
5)w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
6)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tuchów na rok 2022,
7)w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
8)w sprawie ustalenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Tuchów obywatelom Ukrainy,
9)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych,
10)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
16:0711)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. –uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok.
16:078. Odpowiedzi na interpelacje.
16:199. Zapytania i wolne wnioski.
16:1910. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad