XV Sesja Rady Gminy Lisewo, 18 grudnia 2019 r. cz.3

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 344 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:01
Liczba odtworzeń: 461
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
13:062.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
13:143.Zatwierdzenie porządku obrad.
13:144.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
13:195.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
13:296.Sprawozdanie Wójta Gminy.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok: (projekt nr 1)
13:37a)przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok wraz z uzasadnieniem,
13:39b)przedstawienie Uchwały Nr 6/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2020 rok Gminy Lisewo,
13:40c)przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady w sprawie projektu budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.,
13:43d)przedstawienie przez Wójta stanowiska do opinii i wniosków Komisji Rady, wprowadzenie przez Wójta autopoprawek w projekcie budżetu ,
13:56e)dyskusja,
14:03f)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok.
2)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020-2029:(projekt nr 2)
14:04a)przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata, 2020-2029.
14:06b)przedstawienie Uchwały Nr 6/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2020-2029,
14:07c)przedstawienie opinii Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020-2029,
14:08d)przedstawienie przez Wójta stanowiska do opinii i wniosków Komisji Rady, wprowadzenie przez Wójta autopoprawek w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029,
14:09e)dyskusja,
14:10f)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020-2029;
14:283)zniesienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostekorganizacyjnych Gminy Lisewo. – (projekt nr 3).
14:354)ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2020 rok.-(projekt nr 4)
14:375)gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.- (projekt nr 5).
14:386)przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2020 r.- (projekt nr 6).
14:417)przystąpienia Gminy Lisewo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. -(projekt nr 7).
14:428)zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kamlarki.-(projekt nr 8)
14:449)określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kamlarki. -(projekt nr 9)
14:4710)w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lisewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego– (projekt 10).
15:118.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad