LV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia, 28 kwietnia 2022

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 29 kwietnia 2022
Długość nagrania: 03:55:51
Liczba odtworzeń: 1060
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie obrad sesji.
16:092.Sprawdzenie kworum.
16:173.Przedstawienie porządku obrad.
17:074.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:135.Informacja na temat działalności Przedszkola "Słonecznego" w Wasilkowie.
17:156.Informacja o zasobach pomocy społecznej.
17:227.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2021 r.
17:268.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
17:429.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wasilków do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
18:0610.Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Wasilków.
18:2311.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
18:2412.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
18:2613.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2022 r.
18:2714.Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania inkaso.
18:3415.Uchwała w sprawie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku na terenie Gminy Wasilków dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
18:3716.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP
18:3817.Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasad wynagrodzenia inkaso.
18:4618.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029
18:4719.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
18:4920.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
18:5021.Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
18:5922.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wasilkowa.
19:5923.Sprawy różne.
20:0024.Interpelacje i zapytania Radnych.
20:0125.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
26.Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miejskiej.
20:0227.Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miejskiej.
20:0228.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad