XXXVII Sesja Rady Miasta Ustroń 28-04-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 29 kwietnia 2022
Długość nagrania: 01:17:38
Liczba odtworzeń: 768
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miasta.
14:053. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:094. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
14:145. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2021 rok, analiza działalności, plany rozwojowe.
14:176. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za 2021 rok, analiza działalności, plany rozwojowe.
14:187. Informacja na temat pobranych przez Burmistrza Miasta w roku 2021 opłat o których mowa w art. 36 pkt. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14:208. Plan imprez, koncertów, festiwali organizowanych przez Wydział Promocji Kultury, Sportu i Turystyki, Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, organizacje pozarządowe realizujące zadania dofinansowane z budżetu miasta.
14:229. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Ustroń.
14:2210. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:2811.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:2812.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3013. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego.
14:3114. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:3315. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (H.K.).
14:3316. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (K.Z.).
14:3317. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (E.M.).
14:3418. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym (ul. Ślepa- Tauron).
14:3619. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym (ul. Słoneczna- Tauron).
14:5120. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik.
14:5221. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
14:5522. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
14:5623. Podjęcie uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców osiedla Manhatan oraz ulicy Gałczyńskiego w Ustroniu.
14:5724. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia standardów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
14:5825. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:0626. Sprawy bieżące Miasta.
15:1627. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1628. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad