LII Sesja Rady w dniu 28 kwietnia 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 28 kwietnia 2022
Długość nagrania: 03:10:19
Liczba odtworzeń: 885
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia,
2.zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza,
3.nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (śp. Jerzemu Aleksandrowi Splittowi),
4.nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (Marcie Walczykiewicz),
5.nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza,
6.zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia,
7.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
8.udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
9.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
10.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
11.zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
12.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
13.zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości,
14.zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza,
15.zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
16.przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
17.powołania Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
18.rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej,
19.rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy I Liceum Ogólnokształcącym na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu,
20.rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza.
VIOgłoszenie jednolitego tekstu:
-uchwały Nr IX/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka,
-uchwały Nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik,
-uchwały Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki,
-uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro,
-uchwały Nr VIII/143/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P,
-uchwały Nr IX/170/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W,
-uchwały Nr IX/169/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec,
-uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak,
-uchwały Nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków,
-uchwały Nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody,
-uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie,
-uchwały Nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice,
-uchwały Nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków,
-uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka,
-uchwały Nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek,
-uchwały Nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Serbinów,
-uchwały Nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno,
-uchwały Nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I,
-uchwały Nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II,
-uchwały Nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec,
-uchwały Nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok,
-uchwały Nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary,
-uchwały Nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek.
VIIPrzyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad