Sesja Rady w dniu środa, 18 grudnia 2019

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 110 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 07:29:18
Liczba odtworzeń: 718
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
12:302.Przyjęcie porządku obrad.
12:343.Przyjęcie protokołu z XXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
12:494.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
5.Podjęcie uchwał okołobudżetowych:
13:03a)w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok,
13:13b)w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok, (ZAMK)
13:32c)w sprawie dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego.
13:486.Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020 – 2037.
13:48a)przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020 – 2037,
13:48b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,
13:44c)dyskusja nad projektem uchwały,
13:48d)głosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020 – 2037:
13:48e)- głosowanie autopoprawek,
13:48f)- przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
13:48g)głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020 – 2037.
7.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2020.
14:45a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
14:45b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2020,
14:45c)odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,
14:45d)odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
14:45e)przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
14:50f)dyskusja nad projektem budżetu,
15:18g)głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok:
15:19h)- głosowanie autopoprawek
16:05i)- przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
16:05j)- głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2020.
8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
16:38a)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego ,
16:40b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 36/1, Cieśle,
16:41c)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działka nr 2/2, Rogoźno,
16:43d)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1443/12, Rogoźno
16:45e)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 595/35 położonej w miejscowości Ruda i część działki nr 439 położonej w miejscowości Gościejewo,
16:49f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Słomowo, Szczytno, Parkowo i Jaracz na obszarze gminy Rogoźno,
g)zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
17:01h)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
17:03i)zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
17:58j)zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok,
17:59k)zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037,
18:00l)ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
18:129.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:2110.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
18:2111.Interpelacje i zapytania radnych.
18:2612.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19:3113.Wolne głosy i wnioski.
19:3114.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad