XLI Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 27 kwietnia 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 28 kwietnia 2022
Długość nagrania: 01:18:15
Liczba odtworzeń: 712
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Działalność Schroniska w Skałowie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 8 marca 2022r. przez Cech Zdunów Polskich.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 114/11, obręb Komorniki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
12.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
13.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad