XLI Sesja Rady w dniu środa, 27 kwietnia 2022

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 28 kwietnia 2022
Długość nagrania: 01:22:13
Liczba odtworzeń: 639
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok:
a)pytania i dyskusja radnych;
b)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
c)w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Rozwoju Nauki;
d)w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
15:2910.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad