LV Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 219 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 05:24:22
Liczba odtworzeń: 419
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
8.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ostródzie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
16.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
17.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
18.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
19.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
20.Zamknięcie LV sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad