XIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 18 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 679 dni temu
Długość nagrania: 01:45:00
Liczba odtworzeń: 841
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XIII sesji RM.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,
c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,
d)w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
e)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie,
f)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny).
3.Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2020 rok.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)opinie komisji Rady Miejskiej,
d)d y s k u s j a,
e)projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r.,
f)projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026.
4.Sprawy różne i komunikaty.
5.Zamknięcie obrad XIV sesji RM.
pokaż cały porządek obrad