Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 lutego 2022

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 27 kwietnia 2022
Długość nagrania: 01:28:25
Liczba odtworzeń: 548
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:161.Otwarcie sesji.
15:162.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:163.Interpelacje i zapytania.
15:214.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:425.Wideokonferencja dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030.
15:436.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030.
15:477.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Perzów na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
15:508.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
15:539.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
15:5710.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Perzów.
16:0011.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.
16:1012.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.
16:2713.Wolne głosy i wnioski.
16:2714.Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad