XLI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 marca 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 279 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:51
Liczba odtworzeń: 331
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2022 r.;
4)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie gminy Sędziejowice;
5)przyjęcia ,,Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków'';
6)wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 52/2 położonej w obrębie Kolonia - Sędziejowice;
7)uzyskania zgody na zawarcie ugody w postępowaniu sądowym na sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami produkcyjnymi, oznaczonego nr ewid. 159/3 w obrębie Pruszków;
8)opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice;
9)nadania nazwy ulicy w miejscowości Marzenin;
10)określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2022 roku;
11)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
12)zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
13)ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;
14)rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
7.Przyjęcie sprawozdania z obrotu mieniem komunalnym za 2021 r.
8.Przyjęcie sprawozdania - raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w Gminie Sędziejowice.
9.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.
10.Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2021.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad