XL Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 luty 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 276 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:53
Liczba odtworzeń: 442
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)uchylenia uchwały Nr XX/161/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków";
4)zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
5)ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice;
6)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie gminy Sędziejowice;
7)przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
8)przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych;
9)wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
7.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2021 r.
8.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad