XLIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 159 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:45:29
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2021 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2021”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej – ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodnika przy drodze powiatowej – ul. Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zmiana uchwały nr XLII/452/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 marca 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLI/442/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 27 marca 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLI/443/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu organizowanych imprez w parku miejskim, wykroczeń w muszli koncertowej, użytkowania parkingu przy ul. Słowackiego oraz ogólnodostępnego podglądu z kamer miejskich
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury z powodu przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas organizowanych imprez w parku miejskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Lubelskiego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22.Zmiana uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Zakończenie obrad XLIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad