Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 30 marca 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 228 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 04:27:58
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:12IOtwarcie.
09:12IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:13IIIPrzyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
09:13IVSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:57VInterpelacje i zapytania radnych.
VIPojęcie uchwał w sprawie:
10:221.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
10:242.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
10:253.uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2022-2026”
10:264.przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
10:285.wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
10:296.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2025.
11:487.określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
11:508.zmiany Uchwały Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
11:529.zmiany uchwały nr XXXII/381/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
10.zmiany uchwały Nr XLIV/500/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
11:5311.uchwalenia gminnego programu osłonowego pod nazwą "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
13:13VIIOdpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.
13:33VIIIWolne wnioski i informacje.
13:33IXZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad