Sesja Rady Miejskiej w dniu den 21 lutego 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 22 kwietnia 2022
Długość nagrania: 04:43:28
Liczba odtworzeń: 692
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:03IOtwarcie.
09:06IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:07IIIPrzyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
09:08IVInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLII do XLIV Sesji Rady Miejskiej.
09:08VSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:15VIOświadczenie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczące wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
09:47VIIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIIPodjęcie uchwał w sprawie:
09:581.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045.
10:002.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
10:053.udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
10:064.pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10:075.sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku
10:086.zmiany szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
10:107.zmiany uchwały nr XXXIX/445/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy al. Słowackiego a ul. Torową.
10:188.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031.
10:209.nadania nazw ulicom w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wiśniowej.
10:2110.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
10:4411.zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 12 Tęcza przy ulicy Andersa 15 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby
10:4512.zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 Jarzębinka przy ulicy Staroprzygodzkiej 112a w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby
11:0513.umorzenia postępowania skargowego,
11:0614.umorzenia postępowania skargowego,
11:0715.zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
11:1616.powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
11:2117.skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
11:2418.przekazania petycji według właściwości.
11:53IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:45XWolne wnioski i informacje.
13:45XIZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad