XLIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu środa, 20 kwietnia 2022 r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 21 kwietnia 2022
Długość nagrania: 00:58:25
Liczba odtworzeń: 979
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:03IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:09IIUstalenie porządku obrad XLIII sesji.
14:10IIIPrzyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 marca 2022 r.
14:13IVFunkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.
14:15VStan zaawansowania inwestycji:
14:151.Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu
14:162.Obiektu lekkoatletycznego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu
14:16VIStrategia promocyjna Powiatu Oświęcimskiego. Działania podejmowane w zakresie opracowywania znaków graficznych, gadżetów oraz publikacji promocyjnych powiatu. Nowe inicjatywy w zakresie promocji.
14:17VIISprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu za 2021 r. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacją do planowania budżetu na rok następny.
14:28VIIISprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 15 marca do 6 kwietnia 2022 r.
14:29IXInterpelacje i zapytania radnych.
XRozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:311.określenia kryteriów rekrutacji oraz przyznania liczby punktów za spełnienie kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu - druk 77
14:322.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na czas nieoznaczony - druk 78
14:353.przekazania zadania z zakresu koszenia pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych w granicach gminy Zator i udzielenia dotacji na ten cel - druk 79
14:364.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r. - druk 80
14:405.zmiany uchwały Nr XXXIX/328/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 81
14:41XIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:42XIIWnioski i oświadczenia radnych.
14:57XIIISprawy bieżące.
14:57XIVZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad