Sesja Rady w dniu wtorek, 17 grudnia 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 443 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:10
Liczba odtworzeń: 462
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:102. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
10:133. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
10:134.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
10:135.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
10:166.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
10:197.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XIII/108/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
10:308.Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10:419.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
10:5410.Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfowej grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Zawoja w roku 2020.
10:5811.Podjęcie uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2020.
11:0012. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
11:1013. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
11:1414.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocza wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury.
11:2315.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, zmiany przepisów prawa podatkowego, zmiany przepisów prawa cywilnego, wprowadzenia zasad etyki kupieckiej, zmiany przepisów prawa gospodarczego, zmiany prawa w zakresie mediów, zmiany przepisów postępowania cywilnego, zmiany przepisów dotyczących zbiórek publicznych.
11:2416.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:3617.Wolne wnioski.
18.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad