XXII Sesja Rady w dniu wtorek, 17 grudnia 2019- część 1

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 111 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:11
Liczba odtworzeń: 615
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020 – 2036 z autopoprawką:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036,
2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
3) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036,
5) dyskusja nad projektem uchwały,
6) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Ełk na 2020 r. z autopoprawką:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok,
2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
3) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ełk na 2020 r.,
5) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2020 rok,
6) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ełk na rok szkolny 2019/2020
2)zmiany uchwały Nr XVIII/104/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z solectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły
3)zmiany uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Gmiy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo
4)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad