XXXIX Sesja Rady w dniu piątek, 28 stycznia 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 293 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:34
Liczba odtworzeń: 381
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
4)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie gminy Sędziejowice;
5)przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w miejscowości Niecenia;
6)wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
7)opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad