Sesja Rady w dniu czwartek, 31 marca 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 128 dni temu
Długość nagrania: 04:31:31
Liczba odtworzeń: 176
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa /projekt nr 539.2022/
2.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. /projekt nr 540.2022/
3.w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa /projekt nr 541.2022/
4.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 542.2022/
5.uchylająca uchwałę nr XLIX/313/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 543.2022/
6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 544.2022/
7.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa /projekt nr 545.2022/
8.w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /projekt nr 546.2022/
9.w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok /projekt nr 547.2022/
10.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 548.2022/
11.w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/866/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia akcji spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni /projekt nr 550.2022/
4.Informacje na temat działań, inicjatyw i wyników dotyczących wdrażania Transformacji Energetycznej w Powiecie Zgorzeleckim. Sprawiedliwa Transformacja w regionie.
5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2021 roku.
8.Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
9.Analiza organizacyjno-finansowa placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.
10.Sprawy różne, wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad