XLVIII Sesja Rady w dniu 29 marca 2022

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 171 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 06:49:56
Liczba odtworzeń: 348
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie sesji.
09:532.Ustalenie porządku obrad.
10:033.Przyjęcie Protokołu Nr XLV/22 z obrad XLV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 31 stycznia 2022 r., Protokołu Nr XLVI/22 z obrad XLVI sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 22 lutego 2022 r. oraz Protokołu Nr XLVII/22 z obrad XLVII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 24 lutego 2022 r.
10:104.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia o współpracy z Kingiseppskim Municypalnym Rejonem (Rosyjska Federacja).
10:185.Informacja z działalności Bielskiego Domu Kultury w 2021 roku.
10:226.Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaski w 2021 roku.
10:227.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w 2021 roku.
10:238.Informacja z działalności Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim w 2021 roku.
10:249.Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim w 2021 roku.
10:2710.Sprawozdanie roczne dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim za rok 2021.
10:3011.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10:3612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2024.
10:3813.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego dla miasta Bielsk Podlaski w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2022-2023.
10:3914.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
10:4015.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
10:4216.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski.
11:2417.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.
12:4618.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.
12:5019.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.
13:0420.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i wysokości wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową.
13:0521.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bielsk Podlaski w 2021 roku.
13:0622.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2021 roku
13:0923.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
13:5124.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Gajowej.
13:5225.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wilczej.
14:2626.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej regulacji trybu powoływania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski.
14:2827.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 rok.
14:2928.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.
14:4329.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
15:5030.Sprawy różne.
15:5031.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 18 godzin temu 244
77 dni 18 godzin temu 194
100 dni 15 godzin temu 276
137 dni 15 godzin temu 326
171 dni 20 godzin temu 348
207 dni 18 godzin temu 358
214 dni 18 godzin temu 329
232 dni 21 godzin temu 560
317 dni 21 godzin temu 635
Pokaż wszystkie transmisje