Nagranie XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2022 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 412 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 04:19:38
Liczba odtworzeń: 388
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:221.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:252. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.
14:263. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2022 r.
14:514. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:535. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za drugie półrocze 2021 roku.
14:586. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwały nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2021.
15:007. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwały nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku 2021.
15:018. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwały nr XIV/91/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny w roku 2021.
15:129. Zapoznanie się z informacją Prezesa Zarządu Spółki na temat działalności „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. w 2021 r. i zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2022.
15:1510. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok.
15:2111. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku”.
15:2712. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki".
15:2913. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania powiatowego.
15:3114. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2022 roku.
15:3515. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nr 38/1 obr. Kosmaty Borek przeznaczonej na plac zabaw w Sołectwie Kosmaty Borek.
15:3916. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 83/2 obr. Ruda Rzeczka gm. Czarna Białostocka.
15:4617. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych nr 1578/124 i 1578/125 obręb Czarna Białostocka na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
15:5018. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarna Białostocka.
15:5219. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka.
15:5720. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej oraz nadanie mu statutu.
16:0621. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Czarna Białostocka.
16:0822. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
16:2123. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hali sportowej przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Czarnej Białostockiej.
16:2324. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Czarnej Białostockiej.
16:2825. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2022.
16:3226. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka.
16:3827. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarna Białostocka, Gminą Supraśl, Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl.
16:4328. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023.
17:0229. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1425B oraz drogi gminnej na odcinku Kosmaty Borek – Karczmisko.
17:0730. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
17:0831. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna Białostocka na zadania służące ochronie powietrza.
17:0932. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej.
17:1733. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2021 rok.
17:2034. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.
17:2335. Przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.
17:2336. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za drugie półrocze 2021 r.: a) Komisji Rewizyjnej, b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, c) Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa, d) Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
18:3637. Sprawy różne.
18:3638. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad