XLII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 30 marca 2022 roku.

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 244 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:55:26
Liczba odtworzeń: 327
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:121. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:122. Przedstawienie porządku obrad.
12:173. Objęcie mandatu radnej (ślubowanie) przez p. Marię Wiśniowską.
12:184. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:205. Interpelacje radnych.
12:316. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
13:137. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Tuchów za 2021 rok.
13:298. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w Gminie Tuchów za 2021 rok.
9. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchów na lata 2022-2026,
2)w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tuchów na lata 2022-2030,
3)w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli,
4)w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Tuchowie,
5)w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchów na 2022 rok",
6)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
7)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
8)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tuchów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
9)w sprawie rozpatrzenia skargi,
10)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na 2022 rok,
11)w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
12)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
13)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. –uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok.
14:4314)w sprawie przejęcia od Powiatu Tarnowskiego części zadań w zakresie zapewnienia miejsc czasowego pobytu dla osób przybyłych na teren Powiatu Tarnowskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
14:5410. Odpowiedzi na interpelacje.
14:5911. Zapytania i wolne wnioski.
14:5912. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad