LII Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2022 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 238 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:19:15
Liczba odtworzeń: 445
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:262.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:473.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:484.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy za 2021 r.
10:495.Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nidzica za 2021 r.
10:516.Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy za 2021 r.
11:027.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2021 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:461)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok;
11:482)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
11:493)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie;
11:504)projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
11:515)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:516)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:527)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11:538)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
11:549)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
11:5510)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
11:5611)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
12:0012)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
12:0113)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
12:2014)projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica;
12:2015)projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
12:2016)projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
12:2117)projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
12:2218)projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
12:2319)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego tryby i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
12:2420)projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
12:2621)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Nidzica „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Nidzica”
12:2922)projekt uchwały w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025r.;
12:3023)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
12:319.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
13:2310.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad