XXXVI Sesja Rady Miasta Ustroń 31-03-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 1 kwietnia 2022
Długość nagrania: 04:17:02
Liczba odtworzeń: 794
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta.
14:063. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:144. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2021 rok.
14:145. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.
14:366. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu za 2021 rok.
14:407. Informacja na temat sposobu wydatkowania środków finansowych pochodzących z pobieranej opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji uzdrowiskowej w roku 2021 z podziałem na strefy ochrony uzdrowiskowej.
14:408. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:409. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w spawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.
15:0210.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
15:0311.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:0512.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15:0813.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
15:1214. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
15:1415. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
15:1416. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:1617. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
15:1818. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2022-2024.
15:2119. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (W.C.- ul. Papiernia).
15:2120. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (R.C.- ul. Papiernia).
15:2221. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (Ł.- ul. Sanatoryjna).
15:2322. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz inkasentów w opłacie targowej.
15:2623. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
15:2924. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
15:2925. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie".
15:3026. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
15:3327. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu.
17:5528. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
17:5529. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
18:0230. Sprawy bieżące Miasta.
18:1631. Sprawy bieżące Rady Miasta.
18:1632. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad