XXXVII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 31 Marzec 2022

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 251 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 05:19:23
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
4.Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim.
5.Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2021 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim.
6.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2023.
7.Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
a)informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu w 2021 roku,
b)informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2021 roku.
8.Sprawozdania:
a)Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji,
b)z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
b)założenia Technikum nr 2 w Rydułtowach,
c)utworzenia Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,
d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
e)wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój, w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,
f)udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
g)podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
h)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/328/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
i)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
j)rozpatrzenia skargi Pana R.G. na bezczynność zarządcy drogi odnośnie do uszkodzonej drogi powiatowej nr 5047S w Łaziskach i Turzy Śląskiej,
k)przekazania petycji Pani M. S. organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
l)określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Informacje bieżące.
13.Zamknięcie obrad XXXVII sesji.
pokaż cały porządek obrad