LIV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia, 31 marca 2022

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 31 marca 2022
Długość nagrania: 02:43:44
Liczba odtworzeń: 1088
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad sesji.
16:062.Sprawdzenie kworum.
16:123.Przedstawienie porządku obrad.
16:494.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
16:585.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.
17:016.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2021 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2022.
17:057.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2021 r.
17:108.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom miasta Wasylkiw w Ukrainie.
17:389.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
17:3910.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
17:4011.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2022 r.
17:4112.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/96/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wasilków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
17:4913.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
17:5014.Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Wasilków.
17:5215.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
17:5416.Uchwała w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wasilków dla obywateli Ukrainy.
18:0117.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2022 r.
18:1218.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków.
18:4219.Sprawy różne.
18:4620.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:4621.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:4722.Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miejskiej.
18:4723.Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej.
18:4824.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad