LI Sesja Rady Miasta Kalisza w dniu 31 marca 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 426 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:47:36
Liczba odtworzeń: 774
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu L Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
2.przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego,
3.szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza,
4.udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
5.przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024”,
6.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
7.określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok,
8.uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu na lata 2021 - 2030”,
9.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”,
10.uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022 – 2026”,
11.określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12.niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
13.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
14.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
15.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu,
16.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani ... na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
17.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
18.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani ... na Prezydenta Miasta Kalisza,
19.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza,
20.wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich.
VIInformacje i sprawozdania za 2021 rok:
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – mieście na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku),
-Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2021,
-Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
-Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2021,
-Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Kalisza za 2021 rok,
-Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2021 rok,
-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2021 rok.
VIIPrzyjęcie:
-informacji Prezydenta Miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),
-informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w 2021 roku przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych,
-sprawozdania z realizacji uchwały nr XVIII/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad