Sesja Rady w dniu czwartek, 12 grudnia 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 241 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:12
Liczba odtworzeń: 303
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji.
13:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
13:103.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
13:154.Przyjęcie porządku obrad.
13:225.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
13:266.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2020.
13:317.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/268/2006 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Przemyskiego.
13:338.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
13:369.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. “Przebudowa mostu nr JNI01003127 w ciągu DP nr 1820R w m. Walawa” o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Przemyskiego w budżecie na 2019 rok.
13:3810.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Przemyskiego w budżecie na 2019 rok.
13:4911.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
13:5312.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
13:5513.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
14:0014.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
14:0715.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Przemyskiego do realizacji projektu pn. “Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – rozwój kompetencji społecznych i zawodowych osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem” w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP-01-18-037/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.1. Numer wniosku: RPPK.08.01.00-18-0013/19.
14:1316.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
14:1617.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyboru Członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14:2318.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu oraz określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
14:2819.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14:3220.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad