XL Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 30 marca 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 31 marca 2022
Długość nagrania: 01:03:55
Liczba odtworzeń: 770
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2022r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Wiejskiej Bilche-Zolotetska w Ukrainie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kleszczewo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nr XL/328/2022
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nr XL/331/2022
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki
13.Dotacje unijne. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy UE.
14.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń
15.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16.Zapytania i wolne wnioski.
17.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad