LIV Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 252 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 07:48:18
Liczba odtworzeń: 541
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
5.Wykonanie ugody sądowej przez Burmistrza Zbigniewa Michalaka.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyrowie i objęcie udziałów przez Gminę Miejską Ostróda.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie i objęcie udziałów przez Gminę Miejską Ostróda.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
14.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
15.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
16.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie LIV sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad