Sesja Rady w dniu wtorek, 29 marca 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 91 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 07:50:31
Liczba odtworzeń: 210
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
10:06-wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 22.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Siedlcach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
10:07-wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr XX/236/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce, od dnia 1 września 2019 roku.
10:08-wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia działek ewidencyjnych: • numer: 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17 obręb 26, • numer: 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, obręb 42, • numer: 66/1, 66/2, 66/3 obręb 43 stanowiących część pasa drogowego ulicy Piaskowej w Siedlcach kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania
10:09-wniosek Radnego Piotra Karasia o zdjęcie z porządku obrad punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce.
12:103.Informacja o działaniach i udzielonej pomocy uchodźcom z Ukrainy przez Miasto Siedlce.
13:044.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 66/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie nieodpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Gminę Miasto Siedlce dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
13:525.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Miasto Siedlce dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie.
13:546.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce.
14:508.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Siedlce w roku 2021.
14:539.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce w 2021 roku.
14:5510.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Siedlcach w 2021 roku.
14:5811.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.
14:5812.Sprawozdanie z realizacji zadań z wspierania rodziny.
14:5913.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2022 roku usług „opieki na odległość”.
15:0414.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
15:0815.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
15:0916.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
15:1117.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2022 roku.
15:1118.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
15:1319.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
15:1420.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2022 roku.
15:1521.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą na parterze, z garażem podziemnym, przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu.
15:1922.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działek ewidencyjnych: • numer: 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17 obręb 26, • numer: 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, obręb 42, • numer: 66/1, 66/2, 66/3 obręb 43 stanowiących część pasa drogowego ulicy Piaskowej w Siedlcach kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania
23.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Siedlcach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
15:2024.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Gustawa Morcinka.
15:5525.Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXXI/388/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie współpracy między miastem Siedlce i miastem Kirów (Rosja).
15:5626.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.
15:5727.Podjęcie uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miasta Siedlce wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
17:5028.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.
17:5029.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
30.Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX Sesji.
31.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad