Lista obecności na posiedzeniu

Paweł KulkaNieobecny
Adam MituśNieobecny

Sesja Rady w dniu wtorek, 29 marca 2022

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 142 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:03
Liczba odtworzeń: 290
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ropa oraz na terenie powiatu gorlickiego.
5.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przemocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie za 2021 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2022 /druk nr 12/.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 13/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok /druk nr 14/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2022 rok /druk nr 15/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy /druk nr 16/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej /druk nr 17/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Ropa na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /druk nr 18/.
13.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
14.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
15.Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Ropa.
16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad