54 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 29.03.2022

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 244 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:33:30
Liczba odtworzeń: 392
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:341.Otwarcie Sesji.
14:342.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z:
a)LIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Przerwa w obradach.
9.Podjęcie uchwał:
a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.
b)w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
c)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego;
d)w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2022 ''.
10.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad