XLV Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 25 marca 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 26 marca 2022
Długość nagrania: 02:04:57
Liczba odtworzeń: 1022
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:151.Otwarcie sesji.
13:172.Ustalenie porządku obrad.
13:183.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:274.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:325.Interpelacje i zapytania radnych.
13:366.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:387.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
13:408.Informacja z działalności Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w 2021 roku.
13:469.Informacja dotycząca zasobu wody pitnej na podstawie „Bilansu wód podziemnych dla powiatu krotoszyńskiego” – stan na wrzesień 2021 r.
14:3010.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:48a)zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
13:50b)określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13:52c)wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia nr 2/2021 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Miastu Sulmierzyce;
14:26d)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok;
14:30e)zmiany uchwały nr XLII/259/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
14:4711.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15:0712.Wolne głosy.
15:0813.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad