XLVI Sesja Rady w dniu czwartek, 24 marca 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 24 marca 2022
Długość nagrania: 01:28:57
Liczba odtworzeń: 714
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipno.
16:072.Ustalenie kworum.
16:113.Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy Lipno.
16:124.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach w okresie międzysesyjnym.
16:155.Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z najważniejszych działań w okresie międzysesyjnym.
16:196.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla fragmentu północnej części obrębu Klonówiec, druk nr 347.
16:197.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla wybranych obszarów obrębu Gronówko, druk nr 348.
16:208.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla terenów aktywności gospodarczej w obrębie Wilkowice, druk nr 349.
16:219.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w obrębie Wilkowice w rejonie ulicy Szybowników, druk nr 350.
16:2310.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, druk nr 351.
16:2411.Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipno na 2022 rok, druk nr 352.
16:2612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 353A.
16:2713.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 354A
16:2914.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno na wymianę źródła ciepła, druk nr 355.
16:3115.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, druk nr 356
16:3516.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o wyodrębnienie ze wsi Wilkowice części tej wsi o nazwie Karolewko, w samodzielną wieś o nazwie Karolewko, druk nr 357.
16:3717.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, druk nr 358.
16:3818.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Lipno, druk nr 359.
16:4019.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Lipno, druk nr 360.
16:4120.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych, druk nr 361.
16:5721.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, druk nr 362.
17:3422.Wolne wnioski i informacje.
17:3523.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad