Sesja Rady w dniu czwartek, 24 marca 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 24 marca 2022
Długość nagrania: 02:55:45
Liczba odtworzeń: 519
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad
14:122.Przyjęcie porządku obrad
14:123.Przyjęcie protokołu z obrad z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
14:454.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
15:075.Interpelacje i zapytania radnych
15:086.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
15:087.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach
15:14a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
15:29b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
15:33c)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w 2022 roku przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
15:36d)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w 2022 roku przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego do spółki Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.
15:42e)Uchwała w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
15:52f)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
15:55g)Uchwała w sprawie zaliczenia trzech odcinków dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
16:01h)Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa sfinansowania działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
16:10i)Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępno w 2022 roku”
16:17j)Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, który nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
16:20k)Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024
16:24l)Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kępno do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz uchwalenia programu osłonowego
16:29m)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
16:589.Wolne wnioski i informacje
16:5810.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad