LI sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 17 marca 2022 r. o godz. 12.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 195 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:00
Liczba odtworzeń: 563
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
12:112.Przyjęcie porządku obrad.
12:123.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2022 roku (LI_452_2022).
12:134.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023 (LI_453_2022).
12:145.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stryków (LI_454_2022).
12:156.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/358/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2021/2022 (LI_455_2022).
12:177.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LI_456_2022).
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LI_457_2022).
9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LI_458_2022).
12:2110.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków LI_459_2022.
12:2211.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości na rzecz Gminy Stryków LI_460_2022.
12:2312.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków na lata 2022-2024" LI_461_2022.
13:0613.Sprawy różne.
13:0614.Zamknięcie obrad LI sesji.
pokaż cały porządek obrad