XLV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 02.03.2022 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 154 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 06:23:23
Liczba odtworzeń: 346
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
09:112. Stwierdzenie quorum.
09:123. Wybór Sekretarza obrad.
09:324. Przedstawienie porządku obrad.
09:325. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
09:386. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Rzgów.
11:567. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Rzgowa.
12:098. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12:109. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. (D.1)
12:3110. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (D.2)
12:4611. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. (D.3)
12:4912. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu Gminy Rzgów do 2030r. z perspektywą do roku 2050 – Miejski Plan Adaptacji”. (D.4)
12:5013. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów na lata 2011 - 2026” aktualizacja z 2021 r. (D.5)
12:5414.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie. (D.20)
12:5915. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego. (D.7)
13:4516. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (D.8)
13:4817. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (D.9)
14:0818. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022. (D.10)
14:1119. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/436/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2022 roku. (D.19)
14:2720. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzgów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. (D.11)
14:3021. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Romanów. (D.12)
14:3422. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Czyżeminek, stanowiących własność Gminy Rzgów. (D.13)
14:3823. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 233 obrębu Kalinko. (D.14)
14:4624. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2022 roku. (D.15)
14:5025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gospodarzu. (D.16)
14:5526. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania na członka Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”. (D.17)
15:1527. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina”. (D.18)
15:3228. Komunikaty, sprawy różne.
15:3229. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad