XI Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 10.12.2019r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 410 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:09
Liczba odtworzeń: 409
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Przedstawienie porządku posiedzenia.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozy na 2020 rok
2)w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2020 - 2021
3)w sprawie przystąpienia Gminy Kozy do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kozy
5)w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kozy
6)w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy, którzy pracują z uczniami w różnym wieku oraz dla któych ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
7)w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Kozy
8)w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kozy
9)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
10)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozy na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym
11)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
12)zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
13)w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/81/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
14)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035
15)w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
16)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
17)Uchwała Budżetowa Gminy Kozy na 2020 rok
18)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Kozy na lata 2020 - 2035
19)w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
20)w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 r.
7.Przyjęcia protokołu z X sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad