XXXIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu poniedziałek, 28 lutego 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 395 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:51:19
Liczba odtworzeń: 521
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kleszczewo, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
9.Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie w 2021r. oraz plany na 2022r.
10.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
11.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad