Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 stycznia 2022

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 28 lutego 2022
Długość nagrania: 00:46:53
Liczba odtworzeń: 525
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie sesji.
15:082.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:083.Interpelacje i zapytania.
15:214.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:225.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:226.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
15:237.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2021 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
15:268.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania.
15:319.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Perzów na lata 2022-2023.
15:3310.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Perzów.
15:3711.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2022 roku.
15:4212.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Alei Jesionowej w Miechowie pomnikiem przyrody.
15:4513.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na dz. 372 obrębu geodezyjnego Miechów.
15:4914.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.
15:5415.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.
16:0816.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.
16:3117.Wolne głosy i wnioski.
16:3118.Zakończenie XXXVI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad