L Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 lutego 2022 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 212 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:49:27
Liczba odtworzeń: 405
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:141.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:252.Informacja na temat funkcjonowania "Działdowszczyzny" z udziałem Przewodniczącego Zarządu Związku p. Kazimierza Kordeckiego.
12:103.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
12:404.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
12:425.Sprawozdanie z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury za 2021r.
12:446.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021r.
12:557.Informacja radnych Rady Miejskiej o ich udziale w pracach stowarzyszeń, fundacji, związków, rad.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:051)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok;
13:072)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
13:083)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
13:104)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
13:175)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2022;
13:186)projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy oraz nadania jej statutu;
13:197)projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy i nadania jej statutu;
13:208)projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
13:219)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
13:2210)projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w gminie Nidzica.
13:2311)projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
13:2312)projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
13:2413)projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
14:529.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad