XLVI Sesja Rady w dniu 22 lutego 2022

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 212 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:59:49
Liczba odtworzeń: 327
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie sesji.
11:002.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie Protokołu Nr XLV/22 z obrad XLV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 31 stycznia 2022 r.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bielsk Podlaski w 2021 roku.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2021 roku.
6.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Wyszki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, rejon ul. Mickiewicza.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Gajowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wilczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034
20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej regulacji trybu powoływania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 rok.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.
23.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
24.Sprawy różne.
25.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

57 dni 19 godzin temu 239
75 dni 19 godzin temu 190
98 dni 16 godzin temu 273
135 dni 16 godzin temu 324
169 dni 21 godzin temu 345
205 dni 19 godzin temu 355
212 dni 19 godzin temu 327
230 dni 22 godziny temu 559
315 dni 22 godziny temu 634
Pokaż wszystkie transmisje