44 posiedzenie Sesji Rady Chełm VIII kadencji - 25 II 2022

Rada Gminy Chełm
Czas publikacji: 25 lutego 2022
Długość nagrania: 02:44:15
Liczba odtworzeń: 642
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Wystąpienie Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)Podjęcie uchwały w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie gminy Chełm jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka pn. „Maluch z Gminy Chełm”;
b)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022;
c)Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
d)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów);
e)Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa (obręb Weremowice);
f)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarząd przez Gminę Chełm od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntowych stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”;
g)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pokrówka, Strupin Łanowy i Strupin Duży, gmina Chełm;
h)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębach ewidencyjnych Henrysin i Podgórze;
i)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Stańków i Żółtańce-Kolonia;
j)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Chełm na rok 2022;
k)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm na rok 2022;
l)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm na rok 2022;
m)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm na rok 2022;
n)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm na rok 2022;
o)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia;
p)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Chełm;
r)Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2022 rok”.
7.Sprawy bieżące.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad